week3

Week
วัน
ชื่อกิจกรรม
ป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
3
จันทร์
ความลับในใจฉัน
จินตนาการเชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ
ขั้นเตรียม
Brain  Gym  ( กำ  แบ ) รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำกล่องลึกลับมาวางข้างหน้าจากนั้นเชิญนักเรียนที่พร้อมออกมาจับ
- ครูให้พี่ๆ จินตนาการสิ่งที่ได้สัมผัสจากนั้นให้นักเรียนวาดภาพประกอบพร้อมให้เหตุผล
- ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองได้สัมผัส  จินตนาการ
ขั้นสรุป
- ขอบคุณกันและกัน
- นักเรียนกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเอง
- กล่อง
- สก็อตไบ กับสบู่

อังคาร
สร้างภาพจากรูป
เรขาคณิต
- การคิดอย่างสร้างสรรค์
- เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
ขั้นเตรียม
Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำกระดาษครึ่ง A 4 มาให้นักเรียนดู
- ครูส่งกระดาษให้นักเรียน ทั้ง 2 ข้าง (นักเรียนขอบคุณอย่างนอบน้อม)
- ครูกำหนดรูปวงกลม 2 รูป รูปสามเหลี่ยม 3 รูป  รูปสี่เหลี่ยม 4 รูป  อิสระ 1 รูป
- ครูให้นักเรียนสร้างภาพจากสิ่งที่ครูกำหนด
- แลกเปลี่ยน เป็นรูปอะไร เพราะเหตุใด เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร ทำไมเลือกภาพนี้เพราะอะไร
ขั้นสรุป
- Brain  Gym   (กำแบ)
- ขอบคุณเรื่องราวดีๆ
- กระดาษ A 4
- ปากกา


พุธ
ชีวิตกับตัวเลข
- เชื่อมโยงตัวเรากับสิ่ง ต่างๆ
- จินตนาการการคิดอย่างสร้างสรรค์
ขั้นเตรียม
อยู่กับลมหายใจของตัวเอง  หายใจเข้าออก ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำกล่องมาวางข้างหน้าในกล่องจะมีตัวเลข  1  2  12  เขียนในกระดาษครึ่ง A4
- ครูส่งกระดาษให้นักเรียนด้านซ้าย ขวา (นักเรียนขอบคุณอย่างนอบน้อม)
- เห็นตัวเลขทั้งสามตัวแล้วนึกถึงอะไร (เขียนลงในกระดาษที่ได้)
- นักเรียนถ่ายทอดสิ่งที่เขียนแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
ขั้นสรุป
- ขอบคุณตัวเลขที่มีคุณค่าและมีความหมาย
- กลับมาอยู่ที่ลมหายใจของตัวเอง
- กล่อง
- กระดาษ
- ปากกา
พฤหัสบดี
วันเวลาที่ผ่านมา
เห็นการเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
ขั้นเตรียม
Brain  Gym 
ขั้นกิจกรรม
- นั่งวงกลมบริเวณบ้านดิน จับมือส่งกำลังใจ  นาที 
- ครูถามคำถาม นักเรียนมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์อะไรบ้างบริเวณบ้านดินกับเพื่อนๆ  คุณครู
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
- นักเรียนแลกเปลี่ยน
ขั้นสรุป
- กลับมารู้ลมหายใจของตัวเอง
- ขอบคุณทุกการถ่ายทอด ทุกเรื่องราว
บ้านดิน

ศุกร์
เลโก้แปลงร่าง
มีสติคิดเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
ขั้นเตรียม
Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง  หายใจเข้าออก ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ  สี  รูปภาพ  ที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจในสิ่งนั้นร่วมกัน
- ครูหยิบเลโก้สีต่างๆ ขึ้นมาจากนั้นอธิบายกิจกรรมและข้อตกลงร่วมกัน
- ครูส่งเลโก้ไปด้านซ้าย ขวา
- ครูให้นักเรียนต่อเลโก้เป็นรูปอะไรก็ได้  จากนั้นครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนทำเป็นรูปอะไรบ้าง  เพราะเหตุใดถึงเป็นรูปนี้  รูปนี้เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยน
ขั้นสรุป
- เก็บอุปกรณ์
- กลับมาอยู่ที่ลมหายใจของตัวเอง
- ขอบคุณทุกการถ่ายทอด ทุกเรื่องราว
- เลโก้
- เพลงสปา

ตัวอย่างกิจกรรม
วันจันทร์  กิจกรรมความลับในใจฉัน
ขั้นเตรียม (รับรู้ลมหายใจของตนเอง)

ขั้นกิจกรรม 
ขั้นสรุป (ขอบคุณกันและกัน)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น