week5

Week
วัน
ชื่อกิจกรรม
ป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
5
จันทร์
ข้าว 1 เมล็ด
เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆได้
ขั้นเตรียม
Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง 
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำเมล็ดข้าวมาให้นักเรียนดู  จากนั้นครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าข้าว 1 เมล็ดสามารถทำอะไรได้บ้าง
- ครูส่งกระดาษครึ่ง A 4 ไปด้านซ้าย ขวา (ขอบคุณกันด้วยความนอบน้อม)
- ครูให้นักเรียนวาดภาพข้าว 1 เมล็ดจะเปลี่ยนแปลงเป็นอะไร
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยน
ขั้นสรุป
- Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง 
- ขอบคุณข้าว 1 เมล็ดที่ให้การเรียนรู้
- เมล็ดข้าว
- กระดาษ
- ปากกา
- เพลงสปา

อังคาร
โอบกอดธรรมชาติ
- เห็นคุณค่าเห็นการเชื่อมโยง
- คิดจินตนาการ
ขั้นเตรียม
Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง 
ขั้นกิจกรรม
- ครู ให้นักเรียนเลือกต้นไม้
- นักเรียนมีเวลา 10 นาที พูดคุย โอบกอด สัมผัสต้นไม้
- ครบ 10 นาทีนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน รู้สึกอย่างไร พูดคุยอะไรบ้าง
ขั้นสรุป
- Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง 
- ขอบคุณทุกเรื่องราวที่มีความหมาย
บริเวณบ้านดิน ร่มไผ่
ลานจอดรถพุธ
ก้าวทีละก้าว
- เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง
- มีสมาธิ
ขั้นเตรียม
- Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง 
- นั่งฟังเสียงธรรมชาติ
ขั้นกิจกรรม
- ครูให้นักเรียนตั้งแถว  เราจะฟังเสียงของทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา
- ครูส่งกระดาษครึ่ง A 4  ให้นักเรียนทุกคน  ครูกระตุ้นด้วยคำถาม  นักเรียนอยากคุยกับอะไรให้มองไปที่สิ่งนั้น  แล้วเดินไปอย่างมีสติ   นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร  ทำไมถึงเลือกจุดนั้น (เขียนลงในกระดาษ)
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยน
ขั้นสรุป
- Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง 
- ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- สนามกีฬา
- กระดาษ  A 4
- ปากกา

พฤหัสบดี
โยคะ
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก

ขั้นเตรียม
หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
ขั้นสรุป
ขอบคุณกันและกัน
เพลงสปา

ศุกร์
ทำอะไรได้บ้าง
เห็นคุณค่า เห็นการเชื่อมโยงของทุกสรรพสิ่ง
ขั้นเตรียม
Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง 
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำ - ขวดน้ำ กล่องนม ซองมาม่า  แกนทิชชู มาให้นักเรียนดู
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม  นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร  นึกถึงอะไร
- ครูให้นักเรียนเลือก 1 อย่างพร้อมให้เหตุว่าทำไมเลือกสิ่งนั้น นำกลับมาใช้ใหม่อย่างไร
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยน
ขั้นสรุป
- Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง 
ขอบคุณกันและกัน
- ขวดน้ำ
- กล่องนม
- ซองมาม่า
- แกนทิชชู
- เพลงสปา


ตัวอย่างกิจกรรม
วันจันทร์ ( ข้าว 1 เมล็ด )
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม


ขั้นสรุป
วันอังคาร ( โอบกอดธรรมชาติ )
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม


ขั้นสรุป
ขอบคุณกันและกัน

วันพุธ ( ก้าวทีละก้าว ) วันนี้พี่ๆ ป.6 ไปสำรวจป่าโคกหีบ เพื่อนำผลไม้ป่า(หมากเหลี่ยม)มาดอง และแช่อิ่ม เพื่อประกอบอาหารต่อไป
วันศุกร์ ( ทำอะไรได้บ้าง )
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม


ขั้นสรุปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น