week9

Week
วัน
ชื่อกิจกรรม
ป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
9
จันทร์
ความสุข
ความทุกข์
- เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
- มีสมาธิจดจ่อ
ขั้นเตรียม
- อยู่กลับลมหายใจของตัวเอง
- Brain  Gym  
ขั้นกิจกรรม
- ครูมีตะกร้าที่ใส่สีและกระดาษครึ่งA4  ครูกระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง
- ครูส่งตะกร้าให้นักเรียน ไปด้านซ้าย ขวา
นักเรียนแบ่งกระดาษเป็นสองส่วนด้านซ้ายเขียนเหตุการณ์ที่ทำให้มีความสุข ด้านขวาเขียนเหตุการณ์ที่ทำให้มีความทุกข์
ขั้นสรุป
- ขอบคุณทุกเรื่องราวที่มีความหมาย
- ขอบคุณกันและกัน
- ปากกาเคมี
- กระดาษ
- เพลงสปา
อังคาร
ต้นไม้กับตัวเรา
คิดเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเอง
ขั้นเตรียม
Brain  Gym   อยู่กับลมหายใจของตัวเอง
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำตะกร้าที่มีรูปต้นไม้แบบต่างๆในกระดาษมาให้นักเรียนดู  จากนั้นครูส่งตะกร้าเวียนทางซ้ายมือ
- ครูให้นักเรียนหยิบกระดาษที่มีต้นไม้ที่อยู่ในตะกร้าคนละ 1 ใบ
- ครูให้นักเรียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ที่ได้ว่าเกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมในวันนี้
ขั้นสรุป
- ขอบคุณทุกเรื่องราวที่มีความหมาย
- ขอบคุณกันและกัน
- สิ่งของ(ต้นไม้แบบต่างๆ)
- ตะกร้า
- เพลงสปา
 พุธ
ดอกไม้
- คิดเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา
- กลับมารู้ตัวเอง อยู่กับปัจจุบัน
ขั้นเตรียม
Brain  Gym   อยู่กับลมหายใจของตัวเอง
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำดอกไม้สดและแห้งมาให้นักเรียนดู  จากนั้นครูกระตุ้นด้วยคำถาม เห็นอะไร เกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร
- จากนั้นครูและนักเรียน เขียนลงในกระดาษ เขียนเสร็จถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
ขั้นสรุป
- ขอบคุณทุกเรื่องราวที่มีความหมาย ขอบคุณดอกไม้
- ขอบคุณกันและกัน
เพลงสปา
ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง
พฤหัสบดี
โยคะ
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก

ขั้นเตรียม
หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
ขั้นสรุป
ขอบคุณกันและกัน
เพลงสปา

ศุกร์
รูปร่างพิศดาร
- คิดเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเอง
- คิดวิเคราะห์
ขั้นเตรียม
- Brain  Gym   อยู่กับลมหายใจของตัวเอง
ขั้นกิจกรรม
- ครูส่งกระดาษให้นักเรียนเวียนซ้าย - ขวา
- จากนั้นนำกระดาษที่มีรูปทรงเรขาคณิตมาให้นักเรียนเลือกคนละ 1 ภาพ
- ครูให้นักเรียนจินตนาการเป็นรูปใดรูปหนึ่งแล้ววาดภาพสิ่งนั้น พร้อมให้เหตุผล
- ครูนักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยน
ขั้นสรุป
- ขอบคุณทุกเรื่องราวที่มีความหมาย
- ขอบคุณกันและกัน
- รูปภาพ
- เพลงสปา

ตัวอย่างกิจกรรมจิตศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น