week6

Week
วัน
ชื่อกิจกรรม
ป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
6
จันทร์
สีกับตัวเรา
เห็นความเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
ขั้นเตรียม
Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง  หายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำสีต่างๆมาวางไว้ด้านหน้า ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนเห็นอะไร เหมือนหรือคล้ายกับอะไร
- ครูส่งกระดาษครึ่ง A 4 ไปด้านซ้าย ขวา (ไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม)
- นักเรียนพับกระดาษครึ่งหนึ่งด้านซ้ายที่สีชอบ  ด้านขวาสีที่ไม่ชอบ  นักเรียนเขียนให้เหตุผล
- ครูและนักเรียนถ่ายทอดเรื่องราว
ขั้นสรุป
- ขอบคุณทุกเรื่องราวที่มีความหมาย
- เก็บอุปกรณ์โดยส่งจากเพื่อนจนถึงคุณครู (ไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม)
- เพลงสปา
- กระดาษ
- สี
อังคาร
บล็อกไม้
- เห็นการเชื่อมโยง
- การคิดสร้างสรรค์
ขั้นเตรียม
Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง  หายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม
- นักเรียนหยิบบล็อกไม้คนละ 1 อัน
- สร้างรูปจากบล็อกไม้กลางห้อง
- ตั้งชื่อภาพและให้เหตุผล
ขั้นสรุป
- ขอบคุณบล็อกไม้
- ขอบคุณกันและกัน  monitor  เก็บปล็อกไม้
- เพลงสปา
- กระดาษ
- ดินสอ / ปากกา
พุธ
พยัญชนะ
- เห็นการเชื่อมโยง
- มีสมาธิ จดจ่อ
ขั้นเตรียม
Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง  หายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำอุปกรณ์มีวางไว้ด้านหน้ากระตุ้นคิดด้วยคำถาม เห็นอะไร
- ครูส่งตะกร้าที่มีบัตรพยัญชนะไทย ไปด้านซ้ายและขวา
- พยัญชนะที่ได้คืออะไร เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวเราอย่างไร
- นักเรียนทุกคนได้ถ่ายทอดเรื่องราว
ขั้นสรุป
- ขอบคุณกันและกัน  monitor  เก็บบัตรคำ
- เพลงสปา
- บัตรพยัญชนะไทย
พฤหัสบดี
โยคะ
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก

ขั้นเตรียม
หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
ขั้นสรุป
ขอบคุณกันและกัน
เพลงสปา

ศุกร์
ความเหมือนที่ แตกต่าง
เห็นการเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ รอบตัว
ขั้นเตรียม
Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง  หายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าเรื่องราวสั้น ๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง จากนั้นครูนำดอกไม้ 2 ดอก  ดอกไม้สด  ดอกไม้แห้ง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนคิดว่า  ดอกไม้ทั้งสองดอกมีอะไรเหมือนและแตกต่างกัน
- ครูส่งดอกไม้ไปด้านซ้ายและขวา  เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสครูกระตุ้นด้วยคำถาม ถ้าพี่ๆเลือกดอกไม้ได้ 1 ดอกพี่ๆจะเลือกดอกไหนเพราะอะไร
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยน
ขั้นสรุป
- Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง  หายใจเข้า ออก
- ขอบคุณกันและกัน
- ดอกไม้
- เพลงสปา


ตัวอย่างกิจกรรม

วันพุธ กิจกรรมพยัญชนะ
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรมขั้นสรุปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น