week7

Week
วัน
ชื่อกิจกรรม
ป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
7
จันทร์
20  คำถาม
- เชื่อมโยง
- การคิด
- การตั้งคำถาม
ขั้นเตรียม
Brain  Gym   อยู่กับลมหายใจของตัวเอง  หายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำกล่องปริศนามาให้นักเรียนดู (เห็นอะไร)
- ครูให้นักเรียนตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบ คนละ 1 คำถาม
- จากนั้นครูถามนักเรียนทีละคน   คิดว่าในกล่องคืออะไร  เพราะอะไรถึงคิดว่าเป็นอย่างนั้น
- ครูเปิดกล่องให้นักเรียนดู
ขั้นสรุป
- ขอบคุณกันและกัน
- ขอบคุณกล่องปริศนา
- กล่องปริศนา
- เพลงสปา
อังคาร
ความทรงจำ
- การคิดเชื่อมโยงกับตน เองและสิ่งต่างๆ
- การฟัง
ขั้นเตรียม
Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง  หายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลมที่สนามบาส
- จับมือส่งพลังความรัก ความปราถนาดี 2 นาที
- มีเหตุการณ์หรือเรื่องราวอะไรบ้างระหว่างเรากับเพื่อน  หรือคุณครู
- ทุกคนถ่ายทอดเรื่องราวที่ผ่านมา
ขั้นสรุป
- ขอบคุณทุกเรื่องราวของทุกคน
- ขอบคุณกันและกัน
- สนามบาส
- เพลงสปา
พุธ
ภาพสื่อ ความหมาย

- เห็นการเชื่อมโยงตัวเองกับสิ่งต่างๆ
- การคิด
ขั้นเตรียม
Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง  หายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำภาพมาให้นักเรียนดู  ครูกระตุ้นด้วยคำถาม  เห็นอะไร  เหมือนอะไรบ้าง
- ครูส่งภาพให้นักเรียนดูจากซ้าย  ไปขวา
- เล่าเรื่องราวจากภาพพร้อมตั้งชื่อเรื่องนั้น
- นักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้จากกิจกรรมวันนี้
ขั้นสรุป
- ขอบคุณทุกเรื่องราวที่มีความหมาย
- ขอบคุณกันและกัน
- ภาพ
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
โยคะ
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก

ขั้นเตรียม
หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
ขั้นสรุป
ขอบคุณกันและกัน
เพลงสปา

ศุกร์
ร่างกายของฉัน

การคิดเชื่อมโยง
เห็นคุณค่าของตัวเอง และคนอื่น
ขั้นเตรียม
Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง  หายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับร่างกายให้นักเรียนฟัง  ครูกระตุ้นด้วยคำถาม  นักเรียนชอบอวัยวะส่วนไหนของร่างกาย  เพราะอะไร
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอวัยวะที่ชื่นชอบ พร้อมให้เหตุผล
ขั้นสรุป
- ขอบคุณร่างกายที่แข็งแรง
- ขอบคุณกันและกัน
- เรื่องเล่า
- เพลงสปา
ตัวอย่างกิจกรรม

วันจันทร์ เปลี่ยนกิจกรรมเป็็นเรียนรู้กับปราญช์ชาวบ้านและผู้นำชุมชนในการทำ
สารคดีป่าโคกหีบวันอังคาร เรียนรู้ภูมิหลัง สวนป่าในโรงเรียนกับครูใหญ่ วิเชียร ไชยบัง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น